Ədəbiyyatdan nələri bilirik?

Ədəbiyyatdan nələri bilirik?

Ədəbiyyatdan nələri bilirik? Bəs nələri bilmirik? Gəlin, yoxlayaq. Biliyini yoxlamaq istəyənlər aşağıdakı testləri həll edə bilər. Nəzərinizə çatdırım ki, bu suallar 10-cu sinif ədəbiyyat kitabındakı mövzular üzrə tərtib edilib.

Ədəbiyyatdan sınaq - 1

1.  Məhsəti Gəncəvinin Gəncə sarayında yüksək nüfuzu olduğu hansı əsərdə qeyd olunub? 

A) N.Gəncəvi, “Sirlər xəzinəsi” 

B) N.Gəncəvi,”Yeddi gözəl” 

C) N.Gəncəvi “Xosrov və Şirin” 

D) Ə.Xaqani, “Töhfətül-İraqeyn” 

E) Ə.Xaqani, “Mədain xərabələri” 

  

2.   N.Gəncəvi “Sirlər xəzinəsi” poemasını neçənci ildə yazıb? 

A)     1171                B) 1174            C) 1188            D) 1181           E) 1203 

 

3. Aşağıdakılardan hansı ifaçı aşıqdır?

A)     Aşıq Abbas Tufarqanlı

B)     Xəstə Qasım

C)     Aşıq Kamandar

D)     Mikayıl Azaflı

E)     Hüseyn Bozalqanlı

 

4.  Ədəbiyyat barədə verilən fikirlərdən hansı səhvdir?

A)     Ədəbiyyat əsəri ideya-məzmunla ifadə-formanın qarşılıqlı əlaqəsinin məhsuludur.

B)     Ədəbiyyat şifahi və yazılı yolla yaranıb inkişaf edir.

C)     Yazılı ədəbiyyat şifahi ədəbiyyatın yaranması, inkişafı üçün həmişə çox mühüm mənbə olmuşdur.

D)     Ədəbiyyatın özünəməxsus qanunauyğunluqları, prinsipləri var.

E)      Azəbaycan ədəbiyyatının tarixi həm şifahi, həm də yazılı ədəbiyyatın tarixini əhatə edir.

 

5.  N.Gəncəvi “Yeddi gözəl” poemasını kimə həsr edib?

A)     Məhəmməd Cahan Pəhləvana

B)     Ərzincan hakimi Fəxrəddin Bəhram şaha

C)     Marağa hakimi Əlaəddin Körpə Arslana

D)     Nüsrətəddin Əbubəkrə

E)      Mosul hakimi Məlik İzəddinə

 

Ədəbiyyatdan sınaq - 1 

6. Aşağıdakılardan hansında real zəmin üstünlük təşkil edir?

A)     Atalar sözü            B) Əfsanə        C) Hekayə        D) Rəvayət      E) Nağıl

 

7. “Dədə Qorqud” eposu nə vaxt yazıya alınıb?

A)     I minilliyin əvvəlləri

B)     II minilliyin əvvəlləri

C)     II minilliyin sonu

D)     I minilliyin ortaları

E)      III minilliyin əvvəlləri

 

8.  “Dədə Qorqud” eposunda neçə boyda hadisələr əfsanəvi səciyyə daşıyır?

A)     1                B) 2                  C) 3                  D) 4                 E) 5

 

9. N.Gəncəvi 5 poemasını neçə ilin ərzində yazmışdır?

A)     10              B) 20                C) 30                D) 40               E) 50

 

10. Aşağıdakılardan hansı atalar sözü deyil?

A)     Qarı düşmən dost olmaz.

B)     Dəmiri isti-isti döyərlər.

C)     Güc birlikdədir.

D)     Qələt yağ küpəsindədir.

E)      Hirsli başda ağıl olmaz. 

 

11. Qazan xan “Salur Qazanın evinin yağmalanması boyu”nda “Mənim ovumu pozma, qoşunumu dağıtma. Mən bu gün qonur atı çapıb üç günlük yolu bir gündə gedərəm, evə dəymədən yurduma baş çəkərəm. Əgər salamtlıqdırsa, axşam olmadan yenə sənin yanına gələrəm...” sözlərini kimə deyib?

A)     Bayandır xana       C) Beyrəyə                E) Uruza

B)     Qaragünəyə          D) Qaraca Çobana     

 

12. N.Gəncəvinin hansı əsərinin adı “Məxzənül-əsrar”-dır?

A)     “Sirlər xəzinəsi”                C) “Leyli və Məcnun”              E) “İsgəndərnamə”

B)     “Xosrov və Şirin”               D) “Yeddi gözəl”

 

13. N.Gəncəvi “Xosrov və Şirin” poemasını kimə həsr edib?

A) Məhəmməd Cahan Pəhləvan və Qızıl Arslana

B) Ərzincan hakimi Fəxrəddin Bəhram şaha

C) Marağa hakimi Əlaəddin Körpə Arslana

D) Nüsrətəddin Əbubəkr və Məlik İzəddinə

E) Şirvanşah Axistana

 

14. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində böyük rol oynayan ədibləri seç.

1.      Salman Mümtaz                3. F.Köçərli                  5. Həmid Araslı

2.      M.Ə.Sabir                          4. H.Cavid

A)  2, 3, 4              B) 2, 4, 6             C) 3, 5, 6               D) 1, 3, 5        E) 1, 3, 4

 

15. N.Gəncəvi əsərlərini hansı növdə yazmışdır?

A)     lirik                        B) epik             C) dramatik         D) lirik-epik             E) lirik-dramatik

 

Ədəbiyyatdan sınaq - 1 

16. N.Gəncəvinin ilk irihəcmli əsəri hansıdır?

A)     Divanı

B)     “Xosrov və Şirin” poeması

C)     “Sirlər xəzinəsi” poeması

D)     “Leyli və Məcnun” poeması

E)      “İsgəndərnamə” poeması

 

17. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk poema sayılan əsər hansıdır?

A)     N.Gəncəvi – “Sirlər xəzinəsi”

B)     Ə.Xaqani – “Töhfətül-İraqeyn”

C)     M.Füzuli – “Səhhət və Mərəz”

D)     N.Gəncəvi – “Xosrov və Şirin”

E)      M.Füzuli -  “Leyli və Məcnun”

 

18. N.Gəncəvi “İsgəndərnamə” poemasının ikinci hissəsi olan “İqbalnamə”ni kimə ithaf etmişdir?

A)     Ərzincan hakimi Fəxrəddin Bəhram şaha

B)     Məhəmməd Cahan Pəhləvana

C)     Marağa hakimi Ələddin Körpə Arslana

D)     Mosul hakimi Məlik İzəddinə

E)      Qızıl Arslana

 

19. Mahnılar barədə deyilənlərdən hansı səhvdir?

A)     Mahnıların özünəməxsus havası-melodiyası olur.

B)     Onları xalq sənətkarları musiqinin müşayiəti ilə oxuyur.

C)     Məhəbbətin tərənnümünə, ictimai-siyasi məzmuna həsr olunmuş mahnılar da var.

D)     Azərbaycan xalq mahnıları məzmunca rəngarəng olsalar da, formaca o qədər də zəngin deyillər.

 

 

İndi isə buyurun, düzgün cavablarla tanış olun.

1) C                               6) D                            11) B                     16) C                     21) B

2) B                               7) B                            12) A                     17) B                      22) E

3) C                               8) B                            13) A                     18) D                      23) A

4) C                               9) C                            14) D                     19) D                      24) C

5) C                             10) D                            15) D                      20) E                      25) C

 

Oxşar xəbərlər